Browser.hu

Minek Kollektíva: feketEpe

A Minek egy háromtagú (Nagy M. Hedvig, Nagy Zopán, Syporca Whandal) összművészeti kollektíva. Bemutatkozó kiállításuknak a “feketEpe” címet adták, utalva a sokáig a melankólia okozójának tartott fekete epére. Hippokratész elmélete szerint ugyanis a betegségeket a négy testnedv: a vér, a sárga epe, a fekete epe és a nyálka aránytalan eloszlása, az éltető testnedvek hibás keveredése okozza, ráadásul a fekete epe túltengésében szenvedő melankolikusoknál a tünetek a kedélyben is jelentkeznek. A kollektíva tagjainak munkáit ez a melankolikus életérzés köti össze, mindhárman a nyolcvanas évek posztavantgárd szubkultúrájának környékéről érkeztek.

 

Nagy M. Hedvig (1983) fotós; Az élet: küzdelem önmagunkkal a külvilággal, Istennel és hiányával, meg a halállal. Szomorú-kegyetlen képei csakis a lényegről hajlandóak beszélni. És ha egy fiatal művész ilyen kíméletlen következetességgel csakis a lényegről hajlandó beszélni, akkor talán van még remény. Talán akadnak, akik tetteikkel elhomályosítják a halált – adott esetben épp azáltal, hogy felmutatják a halál igazságát – így talán a létezés nem is csupán egyetlen orbitális hazugság.

Nagy Zopán (1973) költő, fotós, képzőművész; Széleskörű tájékozottsággal és kifinomult ízléssel bíró nagyformátumú szellemi ember. Az irodalmi szcénában állandó jelzője: “az utolsó avantgárd költő”.
Nagy Zopán – mint a paradoxonok embere – csavar még egyet a dolgon: a menyországban a poklot igyekszik megfotózni: saját kísérteties vízióit. Erős atmoszférájú múltfotói mindig sötét, humortalan megrendezett képek. Erős szimbolizmus jellemzi – de hogy mit akarhat szimbolizálni azt sűrű homályba borítja. A hibákat forszírozza és provokálja a véletlent. Intenzív bölcseleti és képzeleti-figyelem motiválja – akárcsak verseit – ,s állandóan reflektálja is önmagát a művekben. Misztikus érintettsége indulati-bölcseleti paradoxonokban létezik.

Syporca Whandal (1977) kísérletező alkotó munkás, performer; A „minden egész eltörött” szilánkjait összművészetével rendezi mozaikba. Megy a saját feje után, kísérletezik, feszegeti a saját és a mások határait. Alkotói fanatizmusa túlmegy a lineáris célok fiktív és manifesztálódott labirintusán. Fizikai léte és teremtő ereje a pszeudo-létben nyer örök nyughatatlanságot.

A megnyitón a Halszájoptika tagjai (Haynal Ákos, Nagygyörgy Zoltán, Varga Imre) olvassák fel a kiállítók fényképeihez írt rövid kisprózákat zenei alapokra. A Halszájoptika egy 2014-ben indult, folyamatosan bővülő alkotói közösség. Oldalukon (halszajoptika.blog.hu) fotók jelennek meg, ezek alatt pedig a képek által előhívott rövid, vidám, szomorú, groteszk szövegek olvashatók különböző szerzők tollából.

A kiállítást megnyitja: Miltényi Tibor
Fellép: Halszájoptika
Syporca Whandal
Nagy Zopán
Zene: Rosinflux fb oldal

Megnyitó: szeptember 28. 19:00
Helyszín:
Bakelit Multi Art Center, 1095 Soroksári út 164.
A kiállítás október 10-éig megtekinthető minden hétköznapon 10:00-16:00 óra között.

Bővebb információ a Kalligram szeptemberi számában:
benne a Minek Kollektíva fényképeivel és a Halszájoptika szövegeivel.
A kiállítás ingyen látogatható!
A kiállításról hírt adott:
Magyar Fotóművészek Szövetsége
artnews.hu
ujforras.hu
ekultura.hu
KULTer.hu
drot.eu
gothic.hu

Minek is a three-member (Nagy M. Hedvig, Nagy Zopan, Syporca Whandal) collective arts colleges. Their introductory exhibition was given the title “feketEpe”, referring to the long black ears of melancholy. According to Hippocrates, the diseases are caused by the disproportionate distribution of the four body fluids: blood, yellow bile, black bile and mucus, the fainting blend of lifeblooded fluids, and the melancholic mood swings in the black epe may also show signs of mood. The work of the members of the collective is linked by this melancholic feeling of life, all of which came from the neighborhood of the post-war subculture of the eighties.

Nagy M. Hedvig (1983) photographer; Life is: fighting ourselves with the outside world, with God and its absence, and with death. His sad and cruel images are only about to talk about the essence. And if a young artist is willing to talk about such a ruthless consistency, then maybe there is hope. Perhaps there are those who, by their actions, obscure the death – possibly just by showing the truth of death – so perhaps existence is not just a single orbital lie.

Nagy Zopán (1973) poet, photographer and artist; A large-scale intellectual man with wide-ranging knowledge and sophistication. In the literary scene he is a permanent marker of “the last avant-garde poet”.
Nagy Zopan – like a man of paradoxes – twists one more thing: in hell hell is trying to boil down: his own ghostly visions. His high-profile past photos are always dark, humorous pictures. It is characterized by strong symbolism – but what it can mean to symbolize it is covered in dense obscurity. It fuses and provokes the chance. Intensive philosophy and imagination-attention motivates – just like his poems – and constantly reflects on himself in the works. Mystical involvement in philosophical paradoxes exists.

Syporca Whandal (1977) is an artist and performer; The “all-browed” fragments are arranged in their mosaic with all the artwork. He goes after his own head, experimenting, tapping on his own and the boundaries of others. His creative fanaticism goes beyond the fictional and manifested labyrinth of linear goals. Its physical existence and its creative power in pseudo-existence gain eternal restlessness.

The exhibition is opened by Tibor Miltényi
Acts of the opening: Halszájoptika
Syporca Whandal
Nagy Zopan
Music: Rosinflux fb site

At the opening ceremony, members of Halszájoptika (Ákos Haynal, Zoltán Nagygyörgy, Imre Varga) read the short sketches written for the exhibitors’ photos on musical bases. Halszájoptika is a creative community that is expanding in 2014. On their site (halszajoptika.blog.hu) photos are displayed, and these are short, cheerful, sad, grotesque texts that have been developed by the pictures from various authors’ feathers.

Opening: September 28th 19:00
Place:
Bakelit Multi Art Center, 1095 Soroksári út 164.
The exhibition is open until 10 October every weekday from 10:00 to 16:00.

For more information on the September issue of Kalligram:
with the photographs of Minek Kollektiva and the texts of Halszájoptika.

The exhibition can be visited free!
esemény

####ViRus&MeLlÉkHtÁs&PsZeUo LéT╬_+╬╣╣╣+│ *♪š¸e×{╩┘─1#ß▬i35é☻˛°˛z1╣3